top of page
20319.jpg

SERVICE CENTER

ศูนย์บริการ

เงื่อนไขการรับประกัน : แบรนด์ HUION

1. การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ HUION ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องของเม้าส์ หรือ กระดาน หรือ  จอแสดงผลแบบไร้สาย ซึ่งเกิดจากการผลิตทั้งในส่วนอะไหล่ และค่าบริการภายในระยะเวลา 1 ปี(ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปี) นับจากวันที่ซื้อสินค้าจาก บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด หรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ยกเว้นอะไหล่ หรืออุปกรณ์ประกอบ ของเม้าส์ หรือ กระดาน หรือ  จอแสดงผลแบบไร้สาย รับประกัน 3 เดือน

2. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันจากบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อผ่าน www.astro.co.th หรือ ส่งใบรับประกันสินค้าส่วนส่งคืนบริษัทกลับตามที่อยู่ที่ระบุในใบรับประกัน หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับประกันจากบริษัท จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับรับประกัน

3. ในกรณีที่ต้องเข้ารับการบริการเครื่องที่อยู่ในระยะการรับประกัน โปรดส่งเครื่องในสภาพเดิม โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน พร้อมทั้งแนบใบรับประกันนี้มายังศูนย์บริการฯ ของบริษัท ซึ่งการอนุมัติการรับประกันจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศูนย์บริการฯ โดยการรับประกันไม่รวมค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายในการส่งช่างออกไปบริการนอกสถานที่ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

4. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุ ต่อไปนี้

     4.1 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์ การเพิ่ม ลดอะไหล่ หรือ ใช้อะไหล่ ที่มิใช่อะไหล่แท้จากบริษัททุกกรณี โดยบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ช่างผู้ชำนาญการของบริษัท จนเกิดความเสียหายก่อนนำมาที่ศูนย์บริการฯ

     4.2 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาท เลินเล่อ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การขนส่ง การตกกระแทก การถูกน้ำหรือสารเคมี การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี

     4.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหาย เนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก

     4.4 การใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือจากข้อแนะนำในคู่มือการใช้งาน

     4.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานผิดปกติ

     4.6 การรับประกันไม่รวมถึงชิ้นส่วนที่สึกหรอตามปกติเช่น แปรงถ่าน, สายไฟ, ลูกปืน, ลูกยาง, ปุ่มกด, อุปกรณ์ประกอบ, แบตเตอรี่ของเครื่องมือ, แบตเตอรี่ของเครื่องมือไร้สาย และอุปกรณที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดเวลาการใช้งาน

5. รับเปลี่ยน คืนสินค้าภายใน 7 วัน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และบัตรรับประกัน โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์

6. การรับประกันจะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุด หากข้อมูลส่วนใดในบัตรรับประกันถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉีกขาด ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย

7. กรณีบัตรรับประกันเสียหาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบรับประกันใหม่

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขาย และใช้ในประเทศเท่านั้น

9. ติดต่อ ศูนย์บริการและอะไหล่ Line: @astrocoth / Email: astro@astro.co.th / Tel.: 66(8) 1812-9741 ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.30

celestron-logo.jpg
MeadeLogoMagento.jpg
booklogo.png
vixen.jpg
Takahashi_Logo_200_idx82164905.png
logo.png
lunt_logo531196.png
PA01285203.png
logo-r2.png

AIR MENTOR

aaaa.png
messageImage_1545026877843.jpg

Contact

 

Line : @astrocoth

Email : astro@astro.co.th

Tel. : 66(8) 1812-9741

Fax : 66(0) 2891-0651  

About Us  

ASTRO INSTRUMENTS CO., LTD.

บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด

833 Issaraphap Rd.,Watarun , Bangkokyai

Bangkok 10600 Thailand .

833 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร 10600

  Editorial  

bottom of page